Nạp tiền điện thoại có hoạt động nếu tôi đang chuyển vùng không?

  • Đã cập nhật

Có, không quan trọng bạn đang ở quốc gia nào, số tiền sẽ được ghi có ngay lập tức.

Bài viết này có hữu ích không?

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu